Neljän hankkeen yhteistyönä pidetty webinaari kokosi kattavasti eri näkökulmia nurmituotannosta. Webinaarin esityksissä käsiteltiin monipuolisesti nurmituotannon mahdollisuuksia erityisesti kasvintuotantotilojen näkökulmasta. Tilaisuus toi myös esiin erilaisia ansaintamalleja ja hyötyjä, joita tiloille on nurmituotannosta. Nurmituotanto on tyypillisesti kotieläintalouden tuotantoa, kasvinviljelytiloilla sen merkitys on perinteisesti ollut vähäisempi. Mukana oli alan asiantuntijoita sekä kaksi erilaista nurmituotantoa hyödyntävää yritystä kertomassa liiketoiminnastaan. Lähes 130 kiinnostunutta seurasi tilaisuutta ympäri Suomen. Linjoilla oli niin viljelijöitä, kuin alan asiantuntijoitakin.

Tilaisuuden ensimmäisen puheenvuoron piti MTK:n ilmastoasiantuntija Jukka Rantala, joka kertoi nurmiviljelyn nykytilasta Suomessa. Nurmiala todettiin 1 milj. hehtaarin tuotantoalan puolesta erittäin merkittäväksi, alaan on vaikuttanut maatalouspolitiikka erityisesti. Jukka toi esiin myös nurmen monipuolisia hyötyjä, kuten hiilensidontapotentiaalia ja myönteisiä vaikutuksia monimuotoisuuteen sekä maaperään.

Maarit Kari ProAgrialta piti esityksen nurmituotannosta kannattavuusnäkökulmasta. Maarit kertoi nurmiin liittyvistä tuista ja tuoreista muutoksista tukijärjestelmään. Esityksessä oli paljon vinkkejä tukien suunnitteluun sekä käytännön ohjeita nurmiviljelyyn. Mukana oli myös laskelmia peltosuunnitteluun. Maarit korosti nurmiviljelyn tuomia pitkäaikaisia hyötyjä peltoon, kuten viljelykierron syväkuohkeuttavaa vaikutusta, jotka voivat olla tilalle verrattain edullisia.

Esko Rissanen kertoi Biokaasua Pelloilta -hankkeesta, jossa on tehty kartoitusta Keski-Savon alueen nurmipotentiaalista Leppävirralle rakentuvaa biokaasulaitosta varten. Laaja kartoitustyö on ollut tuloksekas, sillä sen pohjalta rakennettava biokaasulaitos tulee käyttämään peltobiomassaa suurelta, 2000 hehtaarin alalta. Työn tuloksena mukaan on saatu yli 80 maatilaa. Eskon puheenvuoro oli mielenkiintoinen katsaus nurmen biokaasutusmahdollisuuksiin sekä laitoksen toimintamallin kehittämiseen.

Yritysnäkökulmaa tilaisuuteen toi myös Golden Fields Factory Oy:n toimitusjohtaja Risto Uusitalo, joka kertoi Humppilaan rakentuvasta biojalostamosta. Laitoksen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 70 000 tonnia vuodessa kuivattuja heinätuotteita, jotka viedään Aasian markkinoille. Yritys tarjoaa viljelijöille uuden mielenkiintoisen myyntikanavan nurmelle.

Webinaarin lopussa kuultiin vielä Maa- ja metsätalousministeriön katsaus hiilensidontaan ja hiilikrediitteihin Birgitta Vainio-Mattilalta. Hiilensidontaa käsiteltiin sekä turve- että kivennäismaapeltojen osalta, joissa turvepelloilta on havaittu huomattavia päästövähenemiä erityisesti monivuotisten nurmien avulla. Birgitta avasi myös hiilikrediittien kriteeristöä ja EU:n suunnitelmia hiiliviljelyyn liittyen.

Webinaarin tavoitteena oli olla mahdollisimman vuorovaikutteinen; kaikkia osallistujia kannustettiin mukaan keskusteluun. Esitykset synnyttivätkin aktiivista keskustelua läpi tilaisuuden. Lisäksi Menti-alustaa käytettiin yleisön osallistamiseen jo tilaisuuden alusta alkaen. Kaiken kaikkiaan webinaari oli erittäin onnistunut ja toivottu. Webinaari vastasi hyvin tavoitteeseen lisätä tietoisuutta kasvinviljelytilojen ansaintamahdollisuuksista nurmituotannosta – tämä sai kiitosta osallistujilta.

Esitysmateriaalit löytyvät alta: