VERKOSTOSSA TAPAHTUU

Menneitä tapahtumia

Nurmesta bisnestä kasvitilalle -webinaari 22.3.2023

Neljän hankkeen yhteistyönä pidetty webinaari kokosi kattavasti eri näkökulmia nurmituotannosta. Webinaarin esityksissä käsiteltiin monipuolisesti nurmituotannon mahdollisuuksia erityisesti kasvintuotantotilojen näkökulmasta. Tilaisuus toi myös esiin erilaisia ansaintamalleja ja hyötyjä, joita tiloille on nurmituotannosta. Nurmituotanto on tyypillisesti kotieläintalouden tuotantoa, kasvinviljelytiloilla sen merkitys on perinteisesti ollut vähäisempi. Mukana oli alan asiantuntijoita sekä kaksi erilaista nurmituotantoa hyödyntävää yritystä kertomassa liiketoiminnastaan. Lähes 130 kiinnostunutta seurasi tilaisuutta ympäri Suomen. Linjoilla oli niin viljelijöitä, kuin alan asiantuntijoitakin.

Tilaisuuden esitykset: Branches - verkosto - Nurmesta bisnestä kasvitilalle 22.3.2023

Pohjois-Suomen metsäbiotalouden edistäminen 14.3.2023

BRANCHES-hankkeen työpajaseminaarissa käsiteltiin Pohjois-Suomen metsäbiotaloutta monipuolisesti asiantuntijoiden esityksissä sekä paneelikeskustelussa. Tilaisuus oli jatkoa seminaarille, jonka MTK järjesti huhtikuussa 2022. Tuolloin keskityttiin metsäbiotalouden nykytilaan Pohjois-Suomessa ja kartoitettiin alueen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia.

Katso tilaisuuden esitykset ja videotallenne täältä.

 

RISUPETO -energiapuutyönäytös Sonkajärvellä 13.4.2023

Työnäytöksessä esiteltiin kaivinkoneen puomiin kiinnitettävää jatkuvatoimista energiapuun korjuuseen suunniteltua RISUPETO-hakkuulaitetta. Lisäksi näytöksessä saatiin tutustua energiapuun haketukseen. Lisätietoa RISUPETO -hakkuulaitteesta ja työnäytöksestä Branches -hankkeen sivuilta ja videolta.

Maatilaympäristön energiaratkaisut -vierailu Qvidjan tilalla 24.8.2023

Vierailulla tutustuttiin Paraisella sijaitsevan Qvidjan luomutilan historiaan, peltoviljelyyn ja tilan energiaratkaisuihin. Qvidja on uudistavaa periaatetta noudattava kokeilutila, jossa otetaan huomioon niin ravinteiden kierrätys kuin hiilensidonta. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Tilalla laiduntaa nautoja, hevosia ja lampaita. Kaikki pellot (180 ha) ovat nurmella, jolla tavoitellaan maan rakenteen parantamista. Qvidjan tilalla on vahva uusiutuvan energian tuotantokokonaisuus, jonka muodostavat hakelämpölaitos, biokaasulaitos, puukaasulaitos ja biometanointilaitos. Lisäksi ohjelmaan kuului QPowerin esittely. QPower on biologista metanointia kaupallistava yritys. Lisätietoa Qvidjasta Branches.fi -sivuilta ja videolta.

Tulevia tapahtumia

Maatilaympäristön energiaratkaisut - vierailu Volterilla ja Viskaalin tilalla 21.11.2023

Vierailulla tutustutaan Volterin ja Viskaalin tilan uusiin energiaratkaisuihin. Volter on uudistanut pienvoimalakonseptinsa ja valmistaa nykyään teholtaan parempia Walter sähkön- ja lämmöntuotanto-moduuleja. Vierailemme yrityksessä ja tutustumme uusiin laitteisiin. Tilakäynnillä Viskaalin tilan yrittäjät kertovat maatilansa toiminnasta ja sekä Viskaalin ekokylän biokaasulaitoksesta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/vierailu_Volter_ja_Viskaali

 

 

Branches hankkeen päätösseminaari Helsingissä 29.11.2023

Biotalouden uudet ratkaisut: Miten parhaat käytänteet hyödynnetään?

Seminaarin teemana on biotalouden uudet ratkaisut. Tilaisuudessa esitellään maa- ja metsätalouden parhaita käytänteitä Suomesta ja Euroopasta. Mukana on esityksiä alan uusista teknologioista sekä bioenergian ja biokiertotalouden tuoreista innovaatioista. Seminaari järjestetään hybriditilaisuutena, voit joko tulla paikan päälle MTK:n kokoustiloihin Helsinkiin tai seurata tapahtumaa etäyhteyksin.

 Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/branches_seminaari

PARHAITA KÄYTÄNTEITÄ

BRANCHES -hankkeessa on ilmestynyt kaikkiaan 20 suomalaista yhteenvetoa parhaista käytänteistä, jotka liittyvät biomassan toimitusketjujen ja bioenergian tuotantoteknologioiden teemoihin.

Edellisen uutiskirjeen jälkeen on julkaistu kaikkiaan seitsemän yhteenvetoa, jotka esitellään tässä uutiskirjeessä.  Suomesta kerättyjen parhaiden käytäntöjen lisäksi julkaistaan suomeksi mielenkiintoisimpia yhteenvetoja BRANCHES -hankkeen muista osallistujamaista. Tässä uutiskirjeessä esitellään kolme yhteenvetoa Puolasta: kaksi lämpölaitosratkaisua ja bioperäisen jätteen käyttöä lämpölavojen lämmön lähteenä. Lisäksi esitellään mikrohakkeen tuotantoa Italiassa, olkipellettipuimurin käyttöä Espanjassa ja biojalostuksen sivutuoteratkaisuja Italiassa ja Saksassa.

Mikrohake pelletin korvaajana

Mikrohake on 7 mm pitkistä puukappaleista koostuva tasalaatuinen tuote, jolla voidaan korvata teollisesti valmistettu pelletti pellettiuuneissa. Uuneihin saatetaan tosin tarvita pieniä muutoksia polttoaineen syöttöjärjestelmään. Mikrohake voidaan valmistaa pienissä yrityksissä halpaa teknologiaa ja paikallisia raaka-aineita hyödyntäen. Lue lisää...

Energiaomavaraisuuden lisääminen maaseutukunnassa: 

Tapaus Barciany

Puolan pohjoisosassa sijaitseva Barcianyn kunta on johdonmukaisesti kehittänyt uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa energiaomavaraisuuttaan luomalla järjestelmää, joka koostuu energiantuottajista ja -kuluttajista (”tuottajakuluttujat”). Ensimmäisessä vaiheessa, vuonna 2009, vanhat, fossiilisia polttoaineita käyttävät kunnalliset kattilaitokset muunnettiin kahdeksi biomassaa hyödyntäväksi kaukolämpölaitoksiksi, joissa polttoaineena käytettiin haketta.

Seuraavissa vaiheissa rakennettiin maalämpöpumppuja, joilla alennettiin kiinteistöjen lämmityskustannuksia, sekä asennettiin aurinkopaneeleja. Lue lisää...

Oljesta kaukolämpöä: tapaus Kisielice

Puolassa sijaitsevan Kisielicen kunnan kaukolämpöjärjestelmä toimi lähtökohtana kunnan uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan energiaomavaraisuuden rakentamisessa. Vanhojen korkeapäästöisten ja matalalla hyötysuhteella toimivat kattilat on korvattu kolmella biomassakattilalla ja aurinkosähkövoimalla.Polttoaineena on olki, joka on puristettu suorakaiteen muotoisiksi paaleiksi, ja on tiheydeltään 150 kg/m3. Lämpölaitos ostaa ja kerää oljet viljankorjuun jälkeen paikallisilta viljelijöiltä. Lue lisää...

Bioperäinen jäte lämpölavojen lämmön lähteenä

Lämpölava on viljelyratkaisu, joka mahdollistaa viherbiomassan, kuten kasvinviljelyn tuotannon jäämien,kompostoinnin aikana syntyvän lämmön hyödyntämisen. Lämpölavaa voivat hyödyntää esimerkiksi maatilat, jotka harjoittavat vihannesten puutarhatuotantoa käyttäen suojia, kuten kasvihuoneita. Lue lisää...


Olkipellettipuimurilla valmiita pellettejä asiakkaille

Krone Premos 5000 on liikkuva pellettipuimuri, joka kulkiessaan tuottaa niitetyistä korsista tai muista maatalouden sivutuotteista pellettejä, joita käytetään rehuina, kuivikkeena, lämmitysuuneissa polttoaineena tai biokaasun tuotannossa. Lue lisää...

Biojalostamoiden sivutuotteilla lisäarvoa

Tammikuussa 2022 päättynyt kolmivuotinen COBRAF-hanke oli osa eurooppalaista EIP-AGRI strategiaa Italiassa. Hankeen tavoitteena oli luoda paikallisia teknisiä ja logistisia ratkaisuja maatalouden biomassojen eri ositteiden arvon lisäämiseksi. COBRAF-hanke on ehdottanut toteutettavaksi käytännönläheisenbiotalousmallin, joka perustuu neljään öljykasviin: ruistankio (kitupellava), hamppu, saflori ja pellava. Lue lisää...

Ylijäämämaidon uudet sivutuotteet

Uutta teknologiaa hyödyntävä Qmilch -yritys valmistaa maidon kaseiini -valkuaisaineesta tuhansia erilaisia tuotteita, kuten esimerkiksi biohajoavia synteettisiä kuituja, mikrokiteitä ja biopolymeerejä. Pääraaka-aineena käytettävä kaseiini tuotetaan sellaisesta raakamaidosta, jota ei säännösten mukaan saa myydä eikä käyttää ravinnoksi. Kertyvän ylijäämämaidon ainesosia hyödyntämällä voidaan valmistaa arvonlisätuotteita ja vähentää maidontuotantoon mahdollisesti liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Lue lisää...

Droonit tiedontuottajina ja työvälineinä peltoviljelyssä

Drooni-tekniikat tarjoavat työkaluja maatalouden ja avomaan puutarhanhoidon prosessien parantamiseen.Droonit tuottavat tietoa täsmäviljelyyn, dokumentoivat kohteena olevaa ilmiötä ja tuottavat yleistä tietoapelloilta. Droonit edistävät maataloutta ensinnäkin tarjoamalla suhteellista tietoa vaihteluista esimerkiksi biomassan määrässä, toiseksi tarjoamalla absoluuttista tietoa tutkitusta ilmiöstä, kuten tautitartunnan tilasta tai tuholaisten esiintymisestä, ja kolmanneksi tekemällä tiettyjä töitä, kuten täydennyskylvöä. Lue lisää...

 

Metsäteollisuuden kuitulietteiden hyödyntäminen 

peltoviljelyssä

Kuitulietteistä jalostettuja maanparannusaineita kutsutaan maanparannuskuiduiksi. Vähäravinteinen nollakuitu sopii erinomaisesti korkeiden fosforipitoisuuksien maille ja runsaasti typpeä sisältävänviljelykasvin lopetuksen yhteyteen. Ravinteikkaammat ravinnekuidut on käsitelty kompostoimalla tai kalkkistabiloimalla ja niillä voi korvata mineraalilannoitteita. Lue lisää...

 

ManPas - tilakokoinen lannan hygienisointilaite

ManPas on lannan hygienisointilaite, joka lämpökäsittelee lannan 70 asteessa sen mikrobien hajotustoiminnasta syntyvää lämpöä hyö-dyntäen. Prosessi täyttää EU:n lannan hygienisointivaatimuksen.Kä-sittelyn jälkeen lannassa ei ole enää tautiriskiä tai itämiskykyisiä rik- kakasvien siemeniä. Koko hygienisointi kestää enimmillään 3 vrk, itse hygienisointivaihe runsaan tunnin. Lue lisää...

 

KiertoaSuomesta.fi on biopohjaisten sivuvirtojen 

markkinapaikka

KiertoaSuomesta.fi on kauppapaikka, joka auttaa biopohjaisten sivuvirtojen myyjiä ja ostajia löytämääntoisensa. Pääkohderyhminä ovat sivuvirtoja tuottavat maa- ja metsätalouden sekä elintarviketeollisuuden yritykset ja raaka-aineita käyttävä teollisuus sekä julkinen sektori.

Biopohjainen sivuvirta voi olla esimerkiksi lantaa, nurmea, kasvijätettä, kosteikkokasvillisuutta, olkea tai hakkuutähteitä. Kiertoa- Suomesta.fi -palvelun tavoitteena on luoda maatiloille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia mahdollisimman sujuvasti ja helposti toistaiseksi hyödyntämättömistä biomassoista. Lue lisää...

 

 

Tritom - datanvälityspalvelu ruokaketjun toimijoille

Tritom on datan välityspalvelu kaikille ruokaketjun toimijoille. Palvelun tarkoitus on hyödyntää alkutuotannossa tuotettua dataa automatisoinnin avulla. Dataa kerätään tiloilla nykyään valtava määrä eri antureiden ja järjestelmien kautta, jota hyödynnetään kuitenkin vain vähän. Lue lisää...

 

Kelluu -ilmalaivalla kerätään laajasti täsmätietoa metsistä ja 

ympäristöstä

Kelluu-teknologia perustuu tekoälyohjattuun ilmalaivaratkaisuun, todella tarkkaan ja jatkuvaan kaukokartoitukseen sekä tekoälypohjaiseen data-analyysiin. Kartoitusmenetelmä soveltuu erityisen hyvin laajoihin metsäninventointeihin, joissa voidaan kerätä samanaikaisesti useilla mittalaitteilla tietoa metsistä ja maastosta. Lue lisää...


Kaikkiin hankkeessa ilmestyneisiin yhteenvetoihin voit tutustua hankkeen pääsivuilla:

https://www.branchesproject.eu/materials/practice-abstracts-and-factsheetsKaikkiin BRANCHES-hankkeessa ilmestyneisiin yhteenvetoihin voit tutustua hankkeen pääsivuilla:
https://www.branchesproject.eu/materials/practice-abstracts-and-factsheets

 

 

Jos et ole vielä mukana Branches -hankkeen innovaatioverkostossa, liittyminen onnistuu tästä