VERKOSTOSSA TAPAHTUU

INNOVAATIOVERKOSTON TYÖPAJA POHJOIS-SUOMEN BIOTALOUDEN TULEVAISUUDESTA 26.4.2022 ROVANIEMELLÄ

Työpajan aiheena on Pohjois-Suomen metsäbiotalouden tilanne nyt ja tulevaisuudessa. Työpajassa käydään lävitse asiantuntijoiden esityksiä ja paneelikeskustelua aihepiiristä.

Työpajan yhteydessä yleisöä osallistetaan aiheeseen liittyvillä kysymyksillä. Etukäteen voi osallistua kyselyyn liittyen Pohjois-Suomen biotalouden arvoketjujen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. Osallistu kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/9D57847128CB4D95

Tilaisuus on suunnattu metsäbiotalouden parissa työskenteleville toimijoille, tutkijoille ja yrityksille. Haluamme nostaa esiin aluekehittämisen ajankohtaisia näkökulmia. Tilaisuus on suomenkielinen ja maksuton, ja myös etänä voi osallistua.Ilmoittaudu tilaisuuteen 22.4.2022 mennessä tästä linkistä!

BIOMETAANIN NESTEYTYS MAATILAKOKOLUOKASSA -EHDOTUS VOITTI BRANCHES -HANKKEEN IDEAKILPAILUN

Voittajan valinta tehtiin BRANCHES -hankkeen Suomen verkoston ja ohjausryhmän äänestyksellä. Voittajaidea sai 54 %:n ääniosuuden annetuista äänistä. Kaikkiaan kilpailuun jätettiin viisi ehdotusta, joiden teemoina olivat puna-apilan kasvatus ja koivunlehtien keräys ja jalostus luomuteeksi, ruovikoiden korjuumenetelmä, energiapuun korjuun pelillistäminen ja maatilatason biokaasutuotannon toimimalli.

Voittajaidean arvioinnissa nostettiin esille mm. seuraavia näkökohtia: Idean teknologinen ratkaisu on avattu uskottavasti ja se vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta, jota tukee rakennettu koelaitteisto ja siihen liittyvä tutkimusympäristö. Ideassa on myös selkeästi esitetty ongelma, johon on löydetty ratkaisu. Konttiratkaisu mahdollistaa idean toistettavuuden ja vaikuttaa myös ratkaisun skaalattavuuteen. Nesteytysratkaisu tuotantopaikalla ja siihen liittyvä kustannustehokas kaasun keräily ja logistiikka parantavat kustannustehokkuutta ja edelleen vaikuttavat taloudelliseen kannattavuuteen. Ratkaisu tarjoaa myös uuden tulonlähteen maatalousyrittäjälle.

Nesteytysteknologiaa on kehitetty Kokkolassa Centria-ammattikorkeakoulun koordinoimassa Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa (Habitus -EAKR) -hankkeessa.

Idea julkaistaan sekä Branches.fi – että Branchesproject.eu -sivuilla tiivistelmänä ja ideaa tullaan esittelemään myös BRANCHES -hankkeen työpajassa.

 

LISÄTIETOJA

Kilpailu:
Johanna Routa, johanna.routa@luke.fi,  puh. 040 801 5045
Timo Muhonen, timo.muhonen@luke.fi,  puh. 050 391 3040

Voittajaidea:
Heidi Kanala-Salminen, heidi.kanala-salminen@centria.fi, puh. 044 725 0241
TKI -koordinaattori, Centria-ammattikorkeakoulu 

Tutustu ehdotukseen tästä linkistä

PARHAITA KÄYTÄNTEITÄ

Branches -hankkeessa on ilmestynyt kaikkiaan seitsemän suomalaista yhteenvetoa parhaista käytänteistä, jotka liittyvät biomassan toimitusketjujen ja bioenergian tuotantoteknologioiden teemoihin.

Viimeisimpänä on julkaistu yhteenveto metsien luonnontuotteista, joista tunnetuimpia ovat marjat ja sienet.  Artikkelissa nostetaan esiin vähemmän yleisiä tuotteita kuten mahla ja erikoissienet (pakuri ja lakkakääpä) sekä niiden viljelyä ja tuotantoprosesseja. Luonnontuotteilla on lisääntyviä mahdollisuuksia potentiaalisena raaka-aineena korkean arvon lopputuotteille mm. elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa.

Suomalaisten yhteenvetojen lisäksi julkaistaan suomeksi mielenkiintoisimpia artikkeleja Branches -hankkeen muista osallistujamaista. Tässä uutiskirjeessä esitellään öljyteollisuuden korjuujätteiden kaasutusteknologiaa Espanjassa, puubiomassan kaasututusta Italiassa sekä märkähiiltomenetelmää ja torrefiointiteknologiaa Espanjassa.

Metsien luonnontuotteet ovat mahdollisuus sekä metsänomistajille että biotaloudelle

Marjat ja sienet ovat kaikkein tunnetuimpia ja käytetyimpiä metsiemme luonnontuotteita. Näiden lisäksi markkinoilla on laaja valikoima metsien luonnontuotteita, joita käytetään raaka-aineena elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja luontaistuotteissa. Kasvavasta raaka-ainekysynnästä ja korkean arvon lopputuotteista huolimatta luonnontuotteiden arvo on vain murto-osa puun myyntituloista. Useimmiten luonnontuotteiden tuotanto ei kilpaile puuntuotannon kanssa, vaan niiden yhteistuo- tanto samassa metsikössä on mahdollista. Metsäsektorin kaikkien toimijoiden – niin metsänomistajien kuin metsäalan ammattilaisten – tulisi nähdä luonnontuotteet aitona mahdollisuutena biotaloudessa.

Lue lisää

 

Oliiviöljyteollisuuden korjuujätteistä synteettistä kaasua

Espanjassa on kehitetty kaasutusteknologia, jolla oliiviöljyteollisuuden korjuujätteitä, kuten rasvaista puristusjätettä, voidaan kaasuttaa. Kaasutusprosessista saadaan synteettistä kaasua, jota voidaan hyödyntää lämmön- ja sähköntuotannossa. Prosessista saadaan myös tuhkan ja biohiilen seosta, jota voidaan käyttää maanparannusaineena. Laitos on modulaarinen, ja se sopii korjuujätteiden lisäksi esimerkiksi maataloustuotteiden jalostuksen sivuvirtojen hyödyntämiseen.
Lue lisää

Vähempiarvoisesta puubiomassasta kaasutuksen avulla lisätuloja polttopuumarkkinoille

Pieni metsäyhtiö Cip Calor Italian Como-järven rannalla toimii paikallisilla metsähakemarkkinoilla. Cip Calorin puupolttoaineiden kauppapaikalla lämmitysuunien ja takkojen käyttäjät, sekä hakelämpölaitokset voivat ostaa tarvitsemansa puupolttoaineen. Cip Calor on investoinut biomassan lajitteluun ja laadun parantamiseen. Uuden strategian oleellisena osana on puukaasutin, jonka avulla myös vähempiarvoiset puuraaka-aineet saadaan hyödynnettyä ja näin suurempi osa puupolttoaineiden tuottamasta arvosta saadaan talteen. Kaasutusprosessissa tuotetulla sähköllä saadaan lisätuloja, ja kaasutuksessa tuotettua lämpöä hyödynnetään puupolttoaineiden kuivauksessa.

Märkähiiltomenetelmällä biomassoista biohiiltä

Espanjassa kehitetyllä biomassan märkähiiltolaitoksella (HTC-laitos) voidaan kaupallistaa biomassatähteitä. Prosessin syötteenä voidaan käyttää melkein mitä tahansa märkää biomassatähdettä, kuten erilliskerättyä yhdyskuntajätettä sekä ruoantuotannon- metsä- ja maatalouden sivuvirtoja. Märkähiiltoprosessin aikana märkä biomassa muuttuu biohiileksi. Sen jälkeen tuotteesta poistetaan epäpuhtaudet, ja tuote voidaan pelletöidä tai briketöidä. Biohiilellä on paljon etuja, kuten kilpailukykyinen hinta, tasalaatuisuus riippumatta syötetystä biomassasta ja 30 %:ia tavallisia puupellettejä korkeampi lämpöarvo.

 

Torrefioinnilla maa- ja metsätalouden tähteistä kilpailukykyisiä biopolttoaineita

Espanjan uusiutuvan energian keskuksessa (CENER) on kehitetty torrefiointiteknologia, jolla voidaan tuottaa runsaasti klooria ja kaliumia sisältävistä maa- ja metsätalouden tähteistä laadukasta biopolttoainetta. Torrefioinnin avulla vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja lopputuotteena saadaan kiinteää polttoainetta, jolla on korkea lämpöarvo ja suuri energiatiheys.

Kaikkiin BRANCHES-hankkeessa ilmestyneisiin yhteenvetoihin voit tutustua hankkeen pääsivuilla:
https://www.branchesproject.eu/materials/practice-abstracts-and-factsheets

 

 

Jos et ole vielä mukana Branches -hankkeen innovaatioverkostossa, liittyminen onnistuu tästä