BRANCHES-hankkeen työpajaseminaarissa käsiteltiin Pohjois-Suomen metsäbiotaloutta monipuolisesti asiantuntijoiden esityksissä sekä paneelikeskustelussa. Seminaari oli jatkoa seminaarille, jonka MTK järjesti huhtikuussa 2022. Tuolloin keskityttiin metsäbiotalouden nykytilaan Pohjois-Suomessa ja kartoitettiin alueen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia.

Tänä vuonna työpajassa keskityttiin metsäbiotalouden alueelliseen strategiaan; tavoitteena oli luoda konkreettisia suunnitelmia alueen potentiaalin hyödyntämiseksi ja mahdollisten uhkien välttämiseksi. Esitysten jälkeen siirryttiin paneelikeskusteluun ja työpajaosuuteen. Edellisvuonna tehtyä SWOT-analyysiä käytettiin pohjana tilaisuudessa, jossa työstettiin jatkona TOWS-analyysiä. Etäosallistujat osallistettiin myös täydentämään ideoita Miro-alustan avulla. Teemana keskustelussa oli eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen.

Työpajaosuuden keskustelu oli aktiivista sekä paikan päällä että etäyhteyksin. Ehdotuksia ja ajatuksia tuotiin esiin monipuolisesti eri näkökulmista. Keskeisiä esille nousseita aihepiirejä yhteensovittamisen lisäksi olivat muun muassa uudet liiketoimintamahdollisuudet, lisäarvon parantaminen, ilmastonmuutos, työvoiman saatavuus, infra sekä yhteistyömahdollisuudet eri tahojen kanssa. Paneelikeskustelun ja tilaisuudessa aloitetun TOWS-analyysin pohjalta toteutetaan hankeraportti alueen metsäbiotalouden edistämiseksi, joka julkaistaan vuoden 2023 aikana osana BRANCHES-hanketta.

Webinaarin ohjelma (linkeistä avautuvat esitykset):

Katso työpajan videotallenne täältä

’’Pohjois-Suomen metsäbiotalous valittiin hankkeessa tarkasteltavaksi erityisalueeksi suuren puunkäytön potentiaalin ja toisaalta eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisen haasteen vuoksi. Hanke on onnistunut koordinoidulla toteutuksella, jota on tukenut kansainväliset, kansalliset ja alueelliset toimijat. Kiitos alueen yhteisestä edistämisestä kuuluu kaikille mukana olleille’’, totesi BRANCHES-hankkeen MTK:n projektipäällikkö Kalle Karttunen tilaisuuden jälkeen.